Avís Legal i Política de Privacitat

Informació general del lloc web de La Casa Buenos Aires i dels seus continguts 

La Casa Buenos Aires té la seva seu al Carrer Mont d’Orsa, 31. 08017 Barcelona

La Casa Buenos Aires té l’adreça electrònica http://www.casabuenosaires.net, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el nostre lloc web.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web casabuenosaires.net són de titularitat exclusiva de La Casa Buenos Aires o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

La Casa Buenos Aires explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l’Autoritat pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

lacasabuenosaires@gmail.com

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a La Casa Buenos Aires per mitjà de
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de La Casa Buenos Aires mitjançant in line linking.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a La Casa Buenos Aires conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web de La Casa Buenos Aires.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de La Casa Buenos Aires, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

La Casa Buenos Aires es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de La Casa Buenos Aires, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal 

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de La Casa Buenos Aires.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, La Casa Buenos Aires treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit La Casa Buenos Aires es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.

La Casa Buenos Aires no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de La Casa Buenos Aires. Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Autoritat sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.